Tüzük

Yazan: admin Tarih: Nis 29th, 2010 | Kategori::

NARLIDEREBRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 –

DERNEĞİN ADI: Dernek, NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ adı altında faaliyet gösterir. Kısa adı “NARBİSK” tir.

MADDE 2 –

A)    DERNEĞİN MERKEZİ   : Narlıdere-İZMİR

B)     DERNEĞİN ŞUBESİ       : Yoktur

C)    DERNEĞİN AMBLEMİ ve RENGİ: Ortada Sinek sembolü ve üzerine iki adet

2 li bir düz bir ters vaziyette yerleştirilmiştir. Renkler mavi, turuncu, yeşildir.

MADDE 3 –

DERNEĞİN AMACI : Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Briç sporunu yaymak için faaliyette bulunur.

b) Yerel, ulusal veya uluslar arası briç müsabakaları düzenler ve katılır. ( 5253 sayılı yasaya göre)

c) Briç seviyesini yükseltmek ve briç kurallarını öğretmek için kurslar ve seminerler düzenler.

d) Briç yayınları ile ilgili kitaplık kurar.

e) Her türlü briç yayınlarına abone olur ve üyelerin istifadesine sunar.

f) Briç ile ilgili neşriyatlar yapar.

g) Briç oynayanları ve dernek üyelerini nezih bir ortamda bir araya getirebilmek için gerekli gayri menkulleri kiralar, satın alır, devreder veya satar.

h) Üyeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesi için geziler, yemekler ve toplantılar düzenler.

i) Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer briç kulüpleri ile iyi ilişkiler kurar ve müşterek faaliyetlerde bulunur.

j) Dernek genel kurulu uygun gördüğü takdirde kurulmuş veya kurulacak olan briç federasyonlarına üye olabilir, çalışmalarına katılabilir.

k) Amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü taşınır veya taşınmaz malları satın alır ve satar.

l) Yasa hükümlerine uygun olarak  yurt içi ve yurt dışından bağış alır.

m) Dernek 5253 sayılı yasaya göre lokal açar.

n) Dernek amacına uygun diğer çalışmaları yapar.

o) Yardımlaşma sandığı kurabilir.

p) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açar, platform oluşturur.

MADDE 4 – DERNEĞİN GELİRLERİ :

a) Giriş aidatları

b) Yıllık üye aidatları,

c) Üyelerce yapılacak bağış ve yardımlar,

d) Müsabakalara katılma ücretleri

e) Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen yarışmaların gelirinden paylar

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan    ibarettir.

g) Tertiplenecek gezi, yemek, eğlence gibi sosyal faaliyetler gelirleri,

h) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,

(Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, içişleri bakanlığının izni ile olur.)

MADDE 5 –DERNEK KURUCULARI:

Hürdoğan Sarpkaya, Okay Simsar, Tayfun Turhan, Yıldırım Kaçar, Hüseyin Pektaş, Ertuğ Erdağ

MADDE 6-

ÜYE AİDATI: Dernek üye aidatı, giriş ve yıllık aidatı olarak Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 7- ÜYE OLMA HAKKI: Derneğin ASİL ve ONUR olmak üzere iki tür üyeliği vardır. A) ASİL ÜYELİK:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Başvuru yazılı olup dernekçe hazırlanmış (Üyelik Giriş Bildirgesini) doldurmak ve imzalamak bir dernek üyesinin referansını almak suretiyle olur. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç  30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucun başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Asil üye olabilmek için, dernek çalışmalarına katılabilecek asgari düzeyde briç oynayabilme şartı aranır.

B) ONUR ÜYELİĞİ

Derneğin kuruluşunda veya gelişmesinde katkıda bulunanlara, kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olanlara, Derneğe yardım amacıyla dernek aylık ödentisinin en az 200 katı bir defada ayni veya nakdi yardımda bulunanlara, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayıyla onur üyeliği verilir. Onur üyeleri ödenti vermeden seçme ve seçilme hakkı dışında tüm üyelik olanaklarından yararlanır. Yabancı gerçek kişilerin onur üyeliğinde Türkiye’de yerleşme hakkı koşulu aranmaz.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vesika altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, dernek tüzüğüne uymayanlar, yönetim kurulu kararıyla Dernekten çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı vaadettiği dönemler içinde ve haklı nedenler olmakszın ödemeyen üyeye önce yazılı bir (Hatırlatma) yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenen üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Üye Kayıt Defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

MADDE 9- ÜYELİK HAKLARI:

Hiçkimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya  zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler koyulamaz. Ancak;

a)Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre üye olabilirler.

b)Türkiye Büyük millet Meclisi Üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan Kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

MADDE 10-DERNEK ORGANLARI

Dernekte:

a)   Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)    Denetleme Kurulu

d)Disiplin Kurulu

Oluşturulması zorunludur.

Dernekler başka organ da kurabilirler, ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 11 –GENEL KURUL TOPLANTILARI: Genel Kurul;

1. Derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

2. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;

3. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerek gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

4. Genel Kurul toplantıları, iki  yılda bir ŞUBAT ayında yapılır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 12 –ÇAĞRI USÜLÜ:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı yukarda belirtildiği şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 60 gün  içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre Mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 – TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinde veya  bulunduğu il sınırları içerisinde Yönetim Kurulunun belirlediği herhangi bir yerde yapılır.

MADDE 14 – TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.          İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 15 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Tüzüğün 14 Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği, yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar, başkan vekili ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Eski yönetim kurulu, yeni seçilen yönetim kuruluna bu belgeleri yedi gün içerisinde teslim etmekle sorumludur.

MADDE 16 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi.

2. Dernek tüzüğünen değiştirilmesi.

3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Derneğin federasyon kurması ve kurulmuş federasyona katılması veya ayrılması

7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8. Derneğin feshedilmesi.

9. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmesi.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Yönetim Kurulu Beş Asil, Beş Yedek üyeden olmak üzere oluşur, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2.   Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

3.   Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula vermek.

4.   Türk Vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek.

5.   Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 19 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI :

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi Duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 20 – DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevinin dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 21 – DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu üç asil ve iki yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Bu kurul kendi içinde bir başkan seçerek Yönetim Kurulunun kendisine havale ettiği disiplin işlerini aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütür.

a)   DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DURUMLAR

1.      Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yönetmeliklere yetkililerin uyarmalarına rağmen uymamak,

2.       Dernek içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda bulunmak,

3.      Derneğin düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak,

4.      Üyeleri dernekten uzaklaştırıcı tedbir ve düzene başvurmak,

5.      Dernek üye ve personeline kırıcı, hor görücü, onur kırıcı sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak,

6.      Bu tüzükte kınama cezasının ön görüldüğü davranışları bir yıl içinde iki defa işlemek,

7.      Dernek üye ve personeline saldırıda bulunmak,

8.      Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendine ve yakınlarına yarar sağlamak,

9.      Derneğin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak veya derneğin tüzel kişiliğine açıkça hakarette bulumak.

b)   DİSİPLİN CEZALARI- Disiplin cezaları şunlardır:

1.      Kınama           : Üyenin davranışının kusurlu olduğunu ve kendisine kınama cezasının uygulandığını belirtmektir.

2.      Geçici çıkarma: Üyenin bir yıldan çok olmamak üzere derneğe devamının önlenmesidir.

3.      Dernekten çıkarma: Üyenin dernekteki kaydının tamamen silinmesidir.

c)   DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK CEZALAR:

1.      Bu maddenin a) fıkrası (1-2-3.) bentlerindeki davranışlarda bulunanlara “Kınama” cezası,

2.      Bu maddenin  a) fıkrası (4-5-6.) bentlerindeki davranışlarda bulunanlara “Geçici Çıkarma” cezası,

3.      Bu maddenin a) fıkrası (7-8-9.) bentlerindeki davranışlarda bulunanlara ve üç yıl içinde ikinci Geçici Çıkarma cezası verilecek davranışlarda bulunanlara; “Dernekten Çıkarma” cezası verilir. Geçici Çıkarma ve Dernekten Çıkarma cezalarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilir.

d)   CEZA İSTEĞİ:

Üyenin disiplinsiz davranışlarından ötürü ceza görmesi isteği ile Disiplin Kuruluna verilmesi; üyelerden birinin müracaatı üzerine Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunun üyenin davranışına tanık olması ile kendi başına vereceği karar ile olur. Üyeler arasında geçen herhangi bir uygunsuz olayın Disiplin Kuruluna verilmesinden önce Yönetim Kurulu en çok onbeş gün içinde uzlaştırma yoluna gitmekte özgürdür.

e)   KOVUŞTURMA:

Disiplin Kurulunca yapılacak kovuşturmalarda Yönetim Kurulunun ceza isteği ve suç yüklenen üyenin yazılı savunması incelenir. Soruşturulan üye ve gerekirse tanıklar ayrıca dinlenebilir. Ceza isteği ile Disiplin Kuruluna verilen üye en çok on gün içinde yazılı savunmasını vermek zorunluluğundadır. Disiplin Kuruluna davet edilen üye toplantıya gelmezse karar Kurulca verilir. Zorunlu özrü bulunan, soruşturulan üye durumunu Disiplin Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirdiğinde, kendisine bir defalık ve onbeş günü geçmeyen öneri verilir.

f)     GENEL KURULA BAŞVURMA:

Disiplin Kurulunca Dernekten çıkarılması önerilen ve Yönetim Kurulunca çıkarılmasına karar verilen üye, bu cezaya karşı Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü yapılacak ilk toplantısında bu itirazın gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul divanı dernekten çıkarılan üyenin yazılı itirazı ile yetinebilir veya toplantıda kendisine sözlü savunma hakkı verebilir. Dernekten çıkarılan üye Genel Kurulda sözlü bilgi verme dışında hiçbir surette Derneğe giremez Yönetim Kurulu kararı kesindir.

MADDE 22 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme kurumları ile Derneğin diğer organlarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 23 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Tüzük değişikliğinin temsil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE 24 – GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile, giderler ise harcama belgesi ile yapılır. Bu defterler ve belgelerin 5 yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı belgesi usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp kullanılır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler için Yetki Belgesi alınır.

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır. MADDE 25 – TOPLANAN GELİRLERİN SAKLANMASI:

Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtası ile gönderir ancak tahsilatı o yılın ocak ayında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamaların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1.000) BİN rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler 30 günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndemek ve derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

a)   BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (Ek-21) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

b)   İÇ DENETİM:

Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Disiplin Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir. Ancak yapılacak bu denetimler denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için, sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği, defter, hesap ve kayıtların usülüne göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

c)   KAYIT USULÜ:

Yönetmeliğe göre tutulacak defterler ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Deftere geçirilen bir kayıt, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz hale getirilemez. Yanlış rakam veya yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölüm hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılmaz. Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

d)   KAYIT ZAMANI:

İşlemler deftere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar 10 günden fazla geciktirilemez.

e)   HESAP DÖNEMİ:

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

f)     BORÇLANMA:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26 – DEFTER VE KAYITLARI :

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

1.   Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2.   Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, Başkan ve üyelerce imzalanır.

3.   Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

4.   İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5.   Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6.   Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Mülki Amirlikten alınan alındı belgeleri ciltleri ve numaraları bu deftere işlenir. Alındı belgeleri, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslim yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya Dernekler biriminden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 27 – GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ:

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yüksek öğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda, kendi mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için, bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde dernekler kurabilir.

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine kayıt ve tescil ediler. Gençlik ve Spor Kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik vea Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanhlar gençlik ve spor kulübü adını alır.

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu değildir 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli veya vasilerinde yazılı izin almaları şarttır.

Kayıt tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlenmeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekli ve şartları Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulcacak yönetmeliklerle belirlenir.

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idari ve teknik yöneticiler, mensupları ile bu faaliyetlerine ilişkin olanlar ise, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir.

MADDE 28 – KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETERİ:  (Spor Kulüpleri Yönetmeliğnin 22. Maddesi)

Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel Sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevleri yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyelsi olmaları şart değildir. Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin gizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevle için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

MADDE 29 – KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ:  (Spor Kulüpleri Yönetmeliğnin 23. Maddesi)

Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıdaki unvanları belirten yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

a)   Genel Sekreter,

b)   Kulüp Saymanı,

c)   Kulüp Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli,x

d)   Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve görevlileri,

e)   Spor Direktörü

f)     Gençlik Direktörü,

g)   Genel Kaptanlar,

h)   Teknik Yönetici ve öğreticiler,

i)     Kaptanlar,

j)     Kol Başkanları,

Ancak, profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; Genel Sekreteri, Kulüp Saymanı, Teknik Yönetici ve Öğretici, Kulüp Masörü, Tesis ve Malzeme Yöneticileri ile görevlilerinin ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

MADDE 30 – KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: (Spor Kulüpleri Yönetmeliğnin 24. Maddesi)

Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a)   GENEL SEKRETER: Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreteryla görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışmaları yürütür.

b)   KULÜP SAYMANI: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

c)   KULÜP DOKTORU, YARDIMCISI, SAĞLIK PERSONELİ: Kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yrütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

d)   TESİS VE MALZEME YÖNETİCİLERİ VE GÖREVLİLERİ: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

e)   SPOR DİREKTÖRÜ: Gençlik Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f)     GENÇLİK DİREKTÖRÜ: Gençlik Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekterete karşı sorumludur.

g)   GENEL KAPTANLAR: Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faalyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel Kaptanlar genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride yasılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görev olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

h)   KAPTANLAR: Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve nitelikleninin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetler yürütmekle görevli ve birinci derecede sfaaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

i)     KOL BAŞKANLARI: Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılcak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilimesine yönelik faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

j)     TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER:     Kulübün yapmaya amaçladığı, faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticiliki ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüpleride ilgili genel kaptana veya yönetim kurulun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

MADDE 31 – KULÜP DANIŞMANLARI (Spor Kulüpleri Yönetmeliğnin 25. Maddesi)

Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın vb. alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

Danışman olarak görev alacakları, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.

Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

MADDE 32 – TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernekler ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Dernek Genel Kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya satabilir.

Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malları dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine  bildirilmesi zorunludur.

MADDE 33 – GENEL KURUL KARARI İLE FESİH :

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine ya da bir başka spor kulübü ile birleşmesine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişikn kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.

Derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı, Türk Eğitim Gönülllüleri Vakfına bırakılacaktır.

MADDE 34 –

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan 5253 Sayılı Dernekler Kanunun ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.